Izolacja dla lepszego jutra

TermoURSA - program do obliczeń cieplno-wilgotnościowych

Termo to program wspomagający poprawne projektowanie budynków pod kątem cieplno-wilgotnościowym. Kalkulator umożliwia konstruowanie przegród budowlanych, a następnie weryfikuje poprawność ich budowy, sprawdzając na bazie obowiązujących w Polsce przepisów:
a) izolacyjność termiczną uwzględniającą mostki termiczne,TermoURSA
b) zawilgocenie wewnątrz przegrody spowodowane kondensacją pary wodnej,
c)
ryzyko pojawienia się grzybów i pleśni na wewnętrznej stronie przegrody.

Współczynnik U jest sprawdzany pod względem zgodności z wymogami zamieszczonymi w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dzięki zamieszczonej bazie standardowych mostków termicznych użytkownik może szybko wybrać i uwzględnić w swoim projekcie odpowiednie mostki liniowe, jak i odpowiednio dobrać mostki punktowe.

Kalkulator  to narzędzie, które pozwala również na obliczenie ewentualnego kondensatu zbierającego się w przegrodzie budowlanej w poszczególnych miesiącach roku. Liczbowo oraz graficznie prezentowane są wyniki dotyczące poszczególnych miesięcy. Dzięki temu otrzymywane są dane dotyczące zarówno zawilgocenia, jak i wysychania przegrody budowlanej w każdym jej miejscu. Program sprawdza i informuje, czy nie ma do czynienia z niedopuszczalnym efektem narastania w kolejnych latach zawilgocenia spowodowanego kondensacją pary wodnej.

Program oblicza również współczynnik temperaturowy i sprawdza, czy jego wartość jest nie mniejsza niż wymagana wartość krytyczna. Dzięki temu projektowana przegroda obliczana jest pod kątem uniknięcia krytycznej wilgotności powierzchni. Jest to kluczowa informacja ze względu na uniknięcie rozwoju grzybów i pleśni na wewnętrznej powierzchni przegrody zewnętrznej.

Bazując na danych meteorologicznych przyporządkowanych do wybranego obszaru oraz żądanych warunkach wewnątrz budynku uzyskane zostaną dla poszczególnych miesięcy dane takie jak:

a) rozkład temperatury w przegrodzie i na jej powierzchni,
b)
poziom zawilgocenia i kondensatu,
c)
rozkład ciśnienia pary w przegrodzie.

Program jest skonstruowany tak, aby można było przy pomocy materiałów izolacyjnych URSA w łatwy i precyzyjny sposób skonstruować poprawną przegrodę budowlaną. Można korzystać zarówno z sugerowanych przez program danych, takich jak np.: baza klimatyczna określająca warunki cieplno-wilgotnościowe w poszczególnych miesiącach dla różnych miast w Polsce, jak i indywidualnie podawać parametry jak np.: oczekiwana temperatura w pomieszczeniu.

Termo pozwala również na automatyczne wykreowanie i sprawne drukowanie indywidualnego raportu zbierającego wszystkie wprowadzone przy projektowaniu informacje oraz wyniki obliczeń i wykresy prezentujące rozpatrywany projekt.