Izolacja dla lepszego jutra

Co to jest lambda λ?

λ jest współczynnikiem przewodzenia ciepła. Charakteryzuje on dany materiał. Im λ jest mniejsza, tym materiał jest lepszym izolatorem. Lambda wyrażona jest w [W/mK]. Współczynnik ten należy rozumieć w ten sposób, że określa on ilość ciepła wyrażoną w [W] (watach) na godzinę – przechodzącą przez warstwę o grubości 1 metra [m] i powierzchni 1 m2 przy różnicy temperatury po obu stronach materiału wynoszącej jeden stopień [K] (stopień Kelvina). Dla wyrobów URSA zawiera się w przedziale 0,031÷0,045.