Izolacja dla lepszego jutra

Co to jest współczynnik przenikania ciepła U?

Współczynnik przenikania ciepła U charakteryzuje daną przegrodę budowlaną. U jest wyrażone w [W/m2K]. Im niższa wartość U tym lepsze właściwości izolacyjne (mniejsze straty energii przez daną przegrodę). U maksymalne dla poszczególnych przegród określa odpowiednie rozporządzenie Ministra Budownictwa (tzw. Warunki Techniczne), narzucając wytyczne projektowe i tak np.: dla dachu skośnego od 2017 roku jest to 0,18 [W/m2K], a od 2021 r. będzie wynosić 0,15 [W/m2K].